Poprvé společně nad Integrovanou krajinou

Updated: Nov 17, 2019

V naší pracovně ve Spálené jsme se poprvé sešli společně v celé sestavě nad ideou integrované krajiny v polovině září 2019.


Zlava Jan Petr Nekovář, Jirka Malík, Klára Salzmann, Jiří Kuchyňa a Alena Nekovářová.

Co to je Integrovaná krajina?

Je to koncepce, která je založena na integritě klíčových prvků plánování krajiny z pohledu samozásobení regionu a udržitelnosti přirozené kvality života. Definici koncepce Integrované krajiny připravujeme a chceme ji zveřejnit do konce roku 2019. Naším cílem je vytvořit měřitelnou koncepci, která nám bude schopna odpovídat na otázky naší potřeby změn ve vztahu k měnícímu se klimatu a souvisejícím změnám v krajině.


Proč se tím tématem zabýváme?

Protože aktuální situace v regionech není ve stavu dlouhodobé udržitelnosti. Změny v krajině se nedělají s přihlédnutím k očekávaným rizikům a nereflektují aktuální situaci v krajině. Hrozí nám tak nejen nedostatek vody, ale i ztráta přirozené krajiny jako místa k životu. Člověk je nedílnou součástí krajiny a našim jednáním se nyní připravujeme o své přirozené prostředí k životu. Právě zdravá krajina je místem, ze které člověk přirozeně čerpá nejen své životní zdroje (potraviny, vodu, apod.), ale i svou životní sílu a energii.


Již jen lokální nedostatek pitné vody na jedné straně ztrpčuje rodinné životy, na straně druhé ohrožuje konkurenceschopnost místních podniků. Je to pro nás téma, které otevíráme ve všech jeho souvislostech. Chceme jej prakticky uchopit a jasně spočítat. Dostat se ke konkrétní měřitelné diskuzi, která nám umožní dělat praktické změny.


Je zřejmé, že budeme muset změnit svůj způsob čerpání všech zdrojů a surovin – který dnes probíhá stylem bezedné nádoby. Krajina má svoje zákonitosti a svoje struktury. S tím musíme počítat a respektovat je. Je zde zásadní rozpor současného stylu ekonomiky – na jedné straně způsob podnikání bez omezení a na straně druhé omezené zdroje současného přírodního prostředí.


Nejen, že je náš stávající přístup dlouhodobě neudržitelný z pohledu dostatku zdrojů a našich přirozených podmínek pro život, ale i z pohledu konkurenceschopnosti firemního sektoru.


V jaké fázi se projekt nachází?

Jsme na začátku. Založili jsme zapsaný ústav a dáváme dohromady tým expertů, který s tím pomůže. Velmi oceňuji spolupráci ze strany Jirky Malíka a Kláry Salzmann. Tématem se zabývám již dvy roky a situaci v krajině nevnímám pozitivně. Občas se podaří nějaký dobrý počin, ale většinou je to kompromis, který dojde na půl cesty. Lokálně se pak odehrává spousta menších projektů, které nám pomalu ubírají poslední zbytky mokřadů či vzrostlých silných stromů.


Čas ukáže, jestli se nám naše myšlenky podaří prosadit. Nemáme moc času na změny. I tak je stále těžké tyto témata prosazovat. Rozvoj krajiny je dnes postaven na její urbanizaci a produkční hodnotě. Naším cílem je prosadit rovnováhu a naučit se vnímat i další neprodukční funkce krajiny a zahrnout je do reálného rozhodování. Rozšířit vzdělávání o tyto souvislosti na všech úrovních. Podporovat osvětu o problematice a přinášet příklady dobré praxe.


38 views0 comments